Ngoài việc việc học các phương pháp giao dịch trên sàn Deniex ra, nhiều người còn quan tâm chính sách đại lý khi phát triển cộng đồng Deniex. Vậy Deniex.pro có những chính sách hoa hồng nào dành cho người phát triển cộng đồng, mời các bạn cùng xem qua bài viết dưới đây để biết thêm hình thức kiếm tiền này nhé.

Chính sách hoa hồng Deniex

Deniex có 07 cấp tài khoản người dùng từ Level 1 – 7. Mỗi cấp độ nhận được Quyền lợi và điều kiện khác nhau, mời bạn xem chi tiết từ cấp độ 1 đến 7 dưới đây:

Level 1: Nhận hoa hồng trực tiếp F1

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% tổng volume giao dịch các thành viên trực tiếp (Tức chỉ nhận được F1).
+ Hoa hồng đại lý: 50$ khi F1 tham gia mua quyền đại lý.

– Điều kiện: Chỉ cần kích hoạt quyền đại lý là đạt Level 1 và hưởng chính sách hoa hồng như trên.

Level 2: Nhận hoa hồng F1, F2

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2.
+ Hoa đại lý: 50$ F1 và 25$ F2 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 03 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 2.000$/tuần.

Level 3: Nhận hoa hồng F1, F2, F3

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2, 0.25% volume giao dịch F3.
+ Hoa đại lý: 50$ F1, 25$ F2, 12.5$ F3 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 04 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 4.000$/tuần.

Level 4: Nhận hoa hồng F1, F2, F3, F4

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2, 0.25% volume giao dịch F3, 0.125% volume giao dịch F4.
+ Hoa đại lý: 50$ F1, 25$ F2, 12.5$ F3,  6.25$ F4 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 05 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 8.000$/tuần.

Level 5: Nhận hoa hồng F1, F2, F3, F4, F5

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2, 0.25% volume giao dịch F3, 0.125% volume giao dịch F4, 0.0625% volume giao dịch F5.
+ Hoa đại lý: 50$ F1, 25$ F2, 12.5$ F3,  6.25$ F4, 3.12$ F5 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 05 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 16.000$/tuần.

Level 6: Nhận hoa hồng F1, F2, F3, F4, F5, F6

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2, 0.25% volume giao dịch F3, 0.125% volume giao dịch F4, 0.0625% volume giao dịch F5, 0.03125% volume giao dịch F6.
+ Hoa đại lý: 50$ F1, 25$ F2, 12.5$ F3,  6.25$ F4, 3.12$ F5, 1.56$ F6 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 05 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 32.000$/tuần.

Level 7: Nhận hoa hồng F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7

– Quyền lợi:
+ Hoa hồng giao dịch: 1% vloume giao dịch F1, 0.5% volume giao dịch F2, 0.25% volume giao dịch F3, 0.125% volume giao dịch F4, 0.0625% volume giao dịch F5, 0.03125% volume giao dịch F6, 0.015625% volume giao dịch F7.
+ Hoa đại lý: 50$ F1, 25$ F2, 12.5$ F3,  6.25$ F4, 3.12$ F5, 1.56$ F6, 0.78$ F7 khi mua quyền đại lý.

– Điều kiện: 
+ Có 05 thành viên F1 mua quyền đại lý.
+ Volume giao dịch F1 tổng cộng 62.000$/tuần.

Tham gia Deniex ngay

Để tìm hiểu thêm về Deniex mời bạn vào trang chủ Deniex.pro  chọn ĐĂNG KÝ ngay, sau đó gặp đội ngũ hỗ trợ để được thêm vào nhóm chuyên gia và nhóm mua bán WIN!